Browsing: трансцедентална медитација

Медитација е контемплативна техника со која се постигнува длабок внатрешен мир. Тоа е состојба во која егото исчезнува, а ние стануваме свесни за нашето Себство, за…

Од 1958 година, Махариши Махеш има обучено преку 40.000 учители за трансцедентална медитација или ТМ. Овие учители го имаат пренесено знаењето на повеќе од шест милиони…