Browsing: випасана

Медитација е контемплативна техника со која се постигнува длабок внатрешен мир. Тоа е состојба во која егото исчезнува, а ние стануваме свесни за нашето Себство, за…

Випасана (Vipassanā, pāli; Vipaśyanā, sanskrit ) е континуирано и непристрасно самонабљудување кое резултира со увид во вистинската природа на реалноста. Се нарекува уште и уметност на живеење.…